Σχετικά με μας

 

Το πρόγραμμα του ΚΔΑΠ «ΑΜΠΑΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ» αποσκοπεί: 

1.  Στην παραμονή για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας πέραν του σχολικού ωραρίου σε ένα περιβάλλον ευχάριστο και δημιουργικό που θα ανοίξει νέους ορίζοντες για κάθε παιδί μέσα από το παιχνίδι, το τραγούδι, την ζωγραφική, την συζήτηση, τη γυμναστική κ.o.κ 

2. Να αξιοποιήσει σωστά τον ελεύθερο χρόνο του παιδιού.

3. Να δώσει κίνητρα και ευκαιρίες στο κάθε παιδί.

4. Να βοηθήσει την εργαζόμενη μητέρα.

Το Πρότυπο ISO9001UCERT Συμπεριληπτικό Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) «ΑΜΠΑΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ» είναι Μονάδα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (ΚΔΑΠ) με καλή υγεία, από την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως και 12 χρόνων (δηλ. από 5-12 χρόνων). Στη μονάδα αυτή μπορούν να απασχολούνται και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.

Σκοπός του ΚΔΑΠ «ΑΜΠΑΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ» είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας, εκτός σχολικού ωραρίου, η σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με ατομική ή οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα από οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων καθώς και η εξυπηρέτηση των γονέων.

Το ΚΔΑΠ «ΑΜΠΑΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ» για την εκπλήρωση των σκοπών τους, όπως αυτοί περιγράφονται παραπάνω παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

1. Υγιεινή και ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών με την ανάπτυξη ατομικής και ομαδικής δραστηριότητας.

2. Υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης, ψυχαγωγίας, άθλησης.

3.  Ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων.

4. Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή σε φορείς που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες.

5. Κτιριακές εγκαταστάσεις

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του ΚΔΑΠ «ΑΜΠΑΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ», που βρίσκεται στην οδό Αγίου Γεωργίου 84, στην Κόρινθο πληρούν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Αριθ.Π1β/Γ.Π.οικ.14951 (ΦΕΚ 1397/τ. Β/22-10-2001).

Το ΚΔΑΠ «ΑΜΠΑΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ» προσαρμόζει την λειτουργία τους ανάλογα με το ωράριο λειτουργίας των σχολείων της περιοχής. Το Κέντρο διακόπτει τη λειτουργία του κατά τις επίσημες αργίες και κατά τις αργίες λόγω εορτασμού εθνικής ή τοπικής εορτής . Από 1η Αυγούστου μέχρι και την 31η Αυγούστου (για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης).

Συγκεκριμένα το ωράριο λειτουργίας είναι το παρακάτω :

Δευτέρα ως Παρασκευή

Α’ Βάρδια 14.00-18.00

Β’ Βάρδια 18.00-22.00

Σε κάθε βάρδια ορίζεται, ως ελάχιστο, η τετράωρη απασχόληση των παιδιών.

Ο αριθμός των παιδιών σε κάθε βάρδια δε θα ξεπερνά τον οριζόμενο στην απόφαση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

Στο ΚΔΑΠ απασχολείται εξειδικευμένο προσωπικό  για την δημιουργική απασχόληση  ανάλογα με τις δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν.

Συγκεκριμένα :

Ένας / Μία (1) Δάσκαλος ή Φιλόλογος ή Μαθηματικός ή Φυσικός

Ένας / Μία (1) Μουσικός

Ένας / Μία (1) Γυμναστής

Ένας / Μία (1) Θεατρολόγος

Ένας / Μία (1) Εικαστικός

Προσωπικό καθαριότητας – βοηθητικών εργασιών - Άτομα ένα (1)

Οι ανωτέρω θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίων ΑΕΙ, σχολών της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής, σχετικών με τη δημιουργική απασχόληση παιδιών. Η αναλογία εξειδικευμένου προσωπικού / παιδιών είναι 2 άτομα ανά 30 παιδιά. Το προσωπικό που θα ασχοληθεί στο Κέντρο θα υποβάλει πιστοποιητικό υγείας, το οποίο ανανεώνεται κάθε χρόνο.

Διευθυντής/-ντρια ορίζεται πτυχιούχος ΠΕ με τη μεγαλύτερη εμπειρία στο σχετικό αντικείμενο. Ο Διευθυντής /-ντρια ασκεί τα καθήκοντα της θέσης αυτής επί πλέον των κυρίων καθηκόντων του. Συνεργάζεται με το εξειδικευμένο προσωπικό ώστε τα παιδιά να βοηθηθούν να αναπτύξουν μέσα από την δημιουργική απασχόληση, φαντασία και έμπνευση, αγωνιστικότητα, ελευθερία και έκφραση, θάρρος και θέληση. Το εξειδικευμένο προσωπικό προσπαθεί να εντοπίσει και να καλλιεργήσει τις ικανότητες και δεξιότητες του παιδιού, να συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση και την ομαλή ένταξή του στην κοινωνία. Το προσωπικό καθαριότητας – βοηθητικών εργασιών εκτελεί τις εργασίες καθαριότητας των εσωτερικών, εξωτερικών χώρων, καθώς και κάθε άλλη βοηθητική εργασία που του ανατίθεται από τον υπεύθυνο του Κέντρου. Οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού είναι ανάλογες με το ωράριο εργασίας και τις ώρες λειτουργίας του Κέντρου. Ειδικότερα για το προσωπικό καθαριότητας, ως ώρες προσέλευσης και αποχώρησης ορίζονται μία (1) ώρα νωρίτερα από τις ώρες λειτουργίας του Κέντρου. Αδικαιολόγητη απουσία του προσωπικού από το Κέντρο κατά τις εργάσιμες ώρες και χωρίς άδεια του/της Διευθυντή/ντριας δεν επιτρέπεται. Το προσωπικό υποχρεούται να συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου, να εκτελεί τα καθήκοντά που του αναθέτουν και να φροντίζει για την διατήρηση πρόχειρου φαρμακείου.

Στο ΚΔΑΠ τηρούνται απαραίτητα και τα ακόλουθα βιβλία:

α) Βιβλίο συμβάντων

β) Βιβλίο παρουσίας παιδιών

γ) Βιβλίο ή κατάσταση παρουσίας του προσωπικού του Κέντρου

Οικονομικοί Πόροι

Α) Για τα παιδιά των ωφελούμενων γυναικών της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», δεν θα καταβάλλεται καμία επιπρόσθετη αμοιβή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς το κόστος φιλοξενίας καλύπτεται από την αξία των εντολών τοποθέτησης. Β) Για τα παιδιά των μη ωφελούμενων γυναικών της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», το ποσό θα ορίζεται ανάλογα με τις δραστηριότητες και τον χρόνο παραμονής στο ΚΔΑΠ από κάθε παιδί.

ΑΜΠΑΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ

ΚΔΑΠ Αμπάριζα Κόρινθος

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

Διαβάστε περισσότερα...

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αγίου Γεωργίου 84, Άγιος Γεώργιος Κόρινθος 20100, 2741181366, 6944290111

GALLERY

© 2021 ΑΜΠΑΡΙΖΑ BY ROZALINA. All Rights Reserved. Developed By SITES4ALL.GR